UNILIGA

Súťažný poriadok

(PDF na stiahnutie: Súťažný poriadok NBL 2015)

OBSAH

1. Národná beachvolejbalová liga (NBL)
1.1 Základný princíp NBL
1.2 Organizátor
2. Účastníci
2.1 Volejbalová a beachvolejbalá (B/V) špička
2.2 Amatéri
2.2.1 Nie je amatér ako amatér (kategórie turnajov)
2.2.2 Forma
2.2.3 Prechod medzi kategóriami
2.3 Kritérium NBL
2.4 Kontrola
3. Štruktúra súťaže
3.1 Kvalifikačné turnaje
3.1.1 Výkonnostné kategórie
3.1.2 Garancia kvality A turnajov
3.1.3 Typy turnajov
3.1.4 Minimálny počet dvojíc
3.2 Finále NBL
3.2.1 Štatút
3.2.2 Typ turnaja
3.2.3 Právo účasti
3.2.4 Kapacita
3.2.5 Divoké karty
3.2.6 Bodovanie
3.2.7 Iné špecifiká
3.3 Prehľad - účastníci a kategórie
4. Štandard NBL
5. Pravidlá
5.1 Hlavné pravidlo
5.2 Pravidlá beachvolejbalu
5.3 Hracia lopta
5.4 Výška siete
5.5 Úprava kurtu a rozhodovanie
5.6 Zmena spoluhráča počas Turnaja
5.7 Sporné situácie
5.8 Porušenie pravidiel
6. Hrací model
7. Prihlasovanie
7.1 Prihlasovací formulár
7.2 Neoficiálna listina
7.3 Kapacita turnaja
7.4 Zmeny
7.5 Oficiálna listina
7.6 Záväzný harmonogram
7.7 Iné dôležité informácie k prihlasovaniu
8. Prezentácia
9. Hrací deň a organizačné zmeny
9.1 Hrací deň
9.2 Preloženie Turnaja
9.3 Zrušenie Turnaja
9.4 Organizačné zmeny
10. Štartovné
10.1 Účel
10.2 Výška
10.3 Spôsob platby
10.4 Vrátenie štartovného
11. Bodovanie
11.1 Bodovanie (kvalifikačných) turnajov NBL
11.2 Umiestnenia neuvedené v tabuľke
11.3 Redukované bodovanie
12. Nasadzovanie
13. Podmienky NBL

(späť na obsah)

1. Národná beachvolejbalová liga (NBL)

1.1 Základný princíp NBL

Národná beachvolejbalová liga je určená predovšetkým amatérom - širokej verejnosti. Znie to jednoducho, realita je však omnoho zložitejšia. Kto je amatér a kto nie? Na Slovensku je vyše 16-tisíc registrovaných hráčov volejbalu, no zďaleka nie všetci aktívne hrávajú. Na druhej strane, nie je nič výnimočné, keď neregistrovaný hrá beachvolejbal lepšie ako volejbalový extraligista. Základným princípom NBL je, aby bol amatér konfrontovaný so špičkovým (beach)volejbalistom iba ak sám chce. Takáto konfrontácia, pokiaľ nie je dobrovoľná, môže totiž amatéra od beachvolejbalu odrádzať. A naším cieľom je opak - aby NBL bola ligou, na ktorú sa teší aj ten, kto sa beachvolejbalovej lopty ešte ani nedotkol, ale tento šport sa mu páči, chce si užívať radosť z neho a trochu si zasúťažiť.

(späť na obsah)

1.2 Organizátor

Vlastníkom Národnej beachvolejbalovej ligy a súvisiacich práv je Slovenská asociácia plážových športov so sídlom Podzámska 28, 94901 Nitra (ďalej len „SAPŠ“). SAPŠ poskytuje licenciu na organizovanie NBL prostredníctvom franchisingovej zmluvy lokálnym organizátorom NBL (ďalej spolu so SAPŠ ako „Organizátor“). SAPŠ riadi súťaž prostredníctvom súťažného riaditeľa a Súťažného poriadku NBL.

Súťažný riaditeľ NBL 2016: Matej Haringa, volejbal@saps.sk.

Lokálni organizátori NBL 2016:

(späť na obsah)

2. Účastníci

Turnajov NBL sa môže zúčastniť ktokoľvek, kto sa prihlási stanoveným spôsobom v stanovenom čase a vyjadrí súhlas s Podmienkami NBL. Cieľovou skupinou je široká verejnosť, ktorú pre potreby organizácie a dosiahnutia cieľov delí organizátor na dve hlavné skupiny: špičku a amatérov. Účastníci majú k dispozícii iba niektoré kategórie turnaja NBL: hráči volejbalovej a beachvolejbalovej špičky hrajú v NBL povinne kategóriu A, kategória B je určená pre amatérov.

(späť na obsah)

2.1 Volejbalová a beachvolejbalá (B/V) špička

Za B/V špičku považuje organizátor NBL všetkých:

 • volejbalistov / volejbalistky na extraligovej súpiske pre poslednú sezónu (pre M-SR am 2017 obe sezóny, ktoré zasahujú rok 2017: 2016/17 & 2017/18) *
 • beachvolejbalistov / beachvolejbalistky s účasťou v hlavnej súťaži niektorého z turnajov Majstrovstiev SR (kategórie A a Elite) v ostatnej a aktuálnej sezóne (pre M-SR am 2017: iba sezóna 2017) *

* platí obdobne pre najvyššie zahraničné volejbalové a beachvolejbalové súťaže

 

Hráči B/V špičky:

 1. sa môžu zúčastniť každého kvalifikačného turnaja NBL, ale iba v kategórii A. Sú plnohodnotnými účastníkmi - dostanú rovnaký servis ako ostatní, od občerstvenia až po vecné odmeny;
 2. sa nemôžu uchádzať o titul majstra SR amatérov. Finálového turnaja NBL = majstrovstiev SR amatérov, sa môžu zúčastniť len amatéri, t.j. verejnosť okrem B/V špičky.

(späť na obsah)

2.2 Amatéri

Všetci účastníci, ktorí nie sú považovaní za B/V špičku (t.j. široká verejnosť mínus B/V špička), sú amatéri.

2.2.1 Nie je amatér ako amatér (kategórie turnajov)

Amatéri a amatérky, ktorí hrajú beachvolejbal pravidelne a vedia poraziť napríklad aj registrovaných volejbalistov, sa nedajú porovnávať s amatérom, ktorý hrá svoj prvý turnaj v živote, alebo pre ktorého je daný turnaj jeho prvým kontaktom s beachvolejbalom vôbec. NBL ponúka turnaje vo viacerých kategóriách s cieľom, aby si mal každý možnosť zahrať iba s hráčmi na vlastnej úrovni, až kým sa sám necíti alebo nevypracuje na vyššiu úroveň. Nerozhoduje pritom len subjektívny pocit hráča, ale aj jeho forma.

(späť na obsah)

2.2.2 Forma

U každého hráča eviduje NBL od roku 2014 aktuálnu formu. Parameter forma vyčísľujeme ako priemerný bodový zisk z posledných 4 turnajov hráča (t.j. posledných 4, kde sa zúčastnil). Hodnota tejto charakteristiky hráča určuje, do akej kategórie turnaja NBL sa hráč môže najbližšie prihlásiť (pozor, hodnota neklesá časom – aj keď niekto napr. 2 roky nehral, stále sa mu rátajú jeho posledné 4 výsledky v 100% hodnote). NBL 2015 začal každý „s čistým štítom“, t.j. pri svojom prvom turnaji si mohol sám vybrať kategóriu, v ktorej sa turnaja NBL zúčastní (samozrejme, okrem hráčov B/V špičky, ktorí nemajú na výber a hrajú jedine A). To isté platí pre účastníkov, ktorí sa NBL prvýkrát zúčastnia v ročníkoch 2016 a ďalších. Výsledky zo sezón 2014 a predošlých sa do formy nezapočítavajú.

 

Forma (od 2015)

Zodpovedá hráčovi, ktorý sa (podľa bodovania 2015) dlhodobo umiestňuje:

Dostupné kategórie pre nasledujúci turnaj NBL

Viac ako 85

1.-4.m. v B alebo 1.-4.m v A

A

85 a menej, vrátane 0 (prvá účasť)

5.m. a nižšie v A, 5.m. a nižšie v B

B, A

(späť na obsah)

2.2.3 Prechod medzi kategóriami

Forma určuje, aké kategórie turnajov sú hráčovi dostupné pre jeho najbližší turnaj NBL. S výnimkou hráča B/V špičky a hráčov, ktorí sa (dlhodobo) umiestňujú v semifinále B turnaja alebo A turnaja (títo smú len do A), majú všetci na výber obe kategórie A aj B. Ako dlho zostane hráčovi rovnaká ponuka turnajov, záleží len od jeho formy. Hráč sa nemôže zúčastniť turnaja nižšej kategórie, než zodpovedá jeho forme. Môže ísť (dobrovoľne) do vyššej.

(späť na obsah)

2.3 Kritérium NBL

Kritérium NBL stanovuje hranicu medzi špičkou a amatérmi. Z účasti v NBL organizátor nikoho nevylučuje, akurát obmedzuje účasť B/V špičky na najvyššiu kategóriu ("A"). Vytvára tak štruktúru súťaže v súlade so základným princípom NBL (viď 1.1). Ak má amatér záujem konfrontovať sa so špičkou, môže si zahrať A kategóriu s nimi - v prihlásení na turnaj si zvolí kategóriu A. Turnaje sú od seba nezávislé, takže ak sa amatér dobrovoľne zúčastní A kategórie, nezabetónuje sa v nej - v ďalšom turnaji môže hrať opäť B (podľa výsledkov a svojej formy). Iste, ani toto ani žiadne iné kritérium nie je dokonalé. Dôležité však je, aby sme objektívnym, transparentným a ľahko overiteľným spôsobom vedeli odlíšiť amatéra (rekreačného hráča) od volejbalovej a beachvolejbalovej špičky.

(späť na obsah)

2.4 Kontrola

Aby sme vám zjednodušili orientáciu, spracovali sme zoznam hráčov a hráčok, ktorí sú v NBL považovaní za špičku. Koho meno nájdete v tomto zozname, je vítaný na A turnajoch NBL, a môže byť súperom iba tých amatérov, ktorí sa dobrovoľne alebo na základe formy prihlásia do A kategórie. Hráčov a hráčky pôsobiacich v zahraničných súťažiach posudzujeme obdobne na základe podnetu na športovo-technickú komisiu NBL (stk@nbl.sk).

(späť na obsah)

3. Štruktúra súťaže

NBL pozostáva z kvalifikačných turnajov a finálového turnaja. Finálový turnaj NBL má štatút majstrovstiev SR amatérov v plážovom volejbale (so súhlasom Slovenskej volejbalovej federácie).

3.1 Kvalifikačné turnaje

3.1.1 výkonnostné kategórie

Každý kvalifikačný turnaj sa hrá paralelne v dvoch výkonnostných kategóriách: A a B (samostatné turnaje, no ako celok sú považované za jeden kvalifikačný turnaj NBL). Kategória A je povinná pre B/V špičku a niektorých amatérov (podľa formy, viď bod 2.2). Ostatní účastníci (amatéri) si môžu vybrať z 2 kategórií. Pre amatérov je určená kategória B, ktorej sa nemôže zúčastniť B/V špička ani amatéri od určitej formy (viď bod 2.2).

(späť na obsah)

3.1.2 Garancia kvality A turnajov

A kategória je určená jednak pre (beach)volejbalovú špičku a amatérov od určitej úrovne formy („povinne“), jednak pre ambicióznych amatérov („dobrovoľní“ áčkari). Aby bola zaistená kvalita A turnaja, môže sa ho zúčastniť maximálne toľko „dobrovoľných áčkarov“, koľko je prihlásených tých „povinných“. V prípade, že dobrovoľných je prihlásených viac, rozhodujú ich body v rebríčku (ako pre nasadenie). Tí, čo sa do A turnaja na základe tohto pravidla nezmestia, budú automaticky považovaní za prihlásených na B turnaj.

(späť na obsah)

3.1.3 Typy turnajov

NBL hrajú dvojice. Dva typy turnajov, mixy a muži-ženy, sú z hľadiska bodovania rovnocenné. Mixy hrá 1 muž + 1 žena, druhý typ turnaja hrajú dvojice v zložení dvaja muži, resp. dve ženy. NBL 2016 ponúka dva typy turnajov (zmiešané dvojice a muži-ženy) a dve kategórie (A, B). Jeden turnaj NBL tak pozostáva z 2 alebo 4 samostatných turnajov v danom centre počas jedného víkendu.

(späť na obsah)

3.1.4 minimálny počet dvojíc

Predpokladom pre uskutočnenie turnaja v určitej kategórii je účasť minimálne 8 dvojíc v nej (Organizátor môže výnimočne rozhodnúť o uskutočnení turnaja aj v prípade nižšieho počtu prihlásených dvojíc).

(späť na obsah)

3.2 Finále NBL

3.2.1 Štatút

Finálový turnaj Národnej beachvolejbalovej ligy (organizovaná od 2012) je priamym pokračovateľom turnaja NBL Open z rokov 2009 – 2011 a má štatút majstrovstiev SR amatérov v plážovom volejbale, so súhlasom Slovenskej volejbalovej federácie.

(späť na obsah)

3.2.2 Typ turnaja

Majstrovstvá SR amatérov v plážovom volejbale (finále NBL) sa organizujú ako mužský a ženský turnaj, od roku 2016 aj v kategórii zmiešané dvojice.

(späť na obsah)

3.2.3 Právo účasti

Právo účasti na finálovom turnaji NBL 2015 má prvých 32 amatérov z konečného rebríčka mužov, prvých 32 amatérok z konečného rebríčka žien (ďalej len „kvalifikanti“) a držitelia divokej karty. Kvalifikanti si ako partnera pre finálový turnaj NBL môžu vybrať akéhokoľvek amatéra, ktorý má odohratý aspoň 1 kvalifikačný turnaj NBL 2016. Účasť v 2 kategóriách finálového turnaja nie je povolená (účastník si musí vybrať buď muži alebo mix, resp. ženy alebo mix).

(späť na obsah)

3.2.4 Kapacita

Z vyššieuvedených bodov vyplýva, že maximálna kapacita finálového turnaja NBL je 64 dvojíc vo všetkých kategóriách spolu (pokiaľ by sa každý kvalifikant prihlásil na finále NBL s partnerom mimo prvej 32-ky konečného rebríčka).

(späť na obsah)

3.2.5 Divoké karty

Organizátor môže udeliť divoké karty dvojiciam zloženým z amatérov, ktorým sa nepodarilo kvalifikovať umiestnením v konečnom rebríčku (skončili nižšie ako na 32.mieste), pokiaľ sa každý hráč z dvojice zúčastnil aspoň 1 kvalifikačného turnaja NBL 2016 a pokiaľ dvojica včas požiadala o divokú kartu. Organizátor sa o použití a počte divokých kariet rozhoduje primárne podľa počtu prihlásených – divokými kartami dopĺňa počet účastníkov na optimálny z hľadiska hracieho modelu finále NBL.

(späť na obsah)

3.2.6 Bodovanie

Body získané na kvalifikačných turnajoch nehrajú vo finále NBL žiadnu úlohu. Do finále NBL sa dvojice nenasadzujú, ale žrebujú. Vo finálovom turnaji sa nehrá o body, iba o titul majstra SR amatérov v plážovom volejbale a prize money, príp. vecné odmeny.

(späť na obsah)

3.2.7 Iné špecifiká

Všetky podrobnosti ohľadom finále NBL komunikuje Organizátor prostredníctvom webovej stránky www.volley-city.sk, resp. priamo s účastníkmi finálového turnaja.

(späť na obsah)

3.3 Prehľad - účastníci a kategórie

Typ hráča

Účasť na kvalifikačnom turnaji NBL možná v kategórii

Možná účasť na Finále NBL – majstrovstvách SR amatérov v pl.volejbale

Servis NBL (občerstvenie, pitný režim, vecné odmeny...)

volejbalista / volejbalistka na extraligovej súpiske pre sezónu podľa čl. 2.1

A

nie

áno

beachvolejbalista / beachvolejbalistka - účastník niektorého z turnajov kategórie A alebo Elite Majstrovstiev SR sezón podľa čl. 2.1 (hlavná súťaž)

A

nie

áno

obdobne pre zahraničné najvyššie volejbalové a beachvolejbalové súťaže

A

nie

áno

Ostatní = amatéri, rekreační hráči

A, B (podľa formy)

áno

áno

(späť na obsah)

4. Štandard NBL

Každý turnaj Národnej beachvolejbalovej ligy je iný, neopakovateľný, trnavský nie je a nikdy nebude rovnaký ako zvolenský, ale každý jeden turnaj spĺňa štandard NBL, ktorý zaručuje hráčom kvalitu turnaja.

Každý účastník NBL dostane minimálne:

 • 1 bagetu
 • 1,5l min. vody
 • 4 zápasy (1 zápas = min. 2 hrané sety do 15)
 • body do rebríčka NBL
 • v prípade umiestnenia na 1.-3. mieste vecné odmeny v hodnote min. 10€ / 3.m.
 • atmosféra NBL*, jedinečná pre každý turnaj - na nezaplatenie ;)

Ak ste sa zúčastnili turnaja NBL, kde niečo z tohto chýbalo - chceme o tom vedieť! nbl@nbl.sk

* Odporúčaná denná dávka zábavy: 1 turnaj NBL. NEPREKRAČOVAŤ !

(späť na obsah)

 

5. Pravidlá

5.1 Hlavné pravidlo

Každý účastník NBL rešpektuje tento Súťažný poriadok, Podmienky NBL, rozhodnutia Organizátora, výroky rozhodcov, pravidlá plážového volejbalu, zásady Fair play a ostatných účastníkov turnajov NBL. Hrací model, bodovanie a úprava výkladu pravidiel plážového volejbalu pre NBL sú výlučne v kompetencii Organizátora a účastník sa zaväzuje rozhodnutia Organizátora v tomto zmysle rešpektovať;

(späť na obsah)

5.2 Pravidlá beachvolejbalu

V NBL platia pravidlá beachvolejbalu s niekoľkými amatérskymi úpravami:

 1. akékoľvek prsty cez = bod pre súpera
 2. akýkoľvek druhý úder prstami (prihrávka spoluhráčovi) je dobrý
 3. pri mixe platí tzv. český servis!

Zmena v pravidlách beachvolejbalu

od roku 2015: dotyk hráča so sieťou v oblasti medzi anténkami počas akcie hrania s loptou je opäť chyba (v r.2014 bol chybou iba dotyk s hornou páskou)

Dôvodom aplikácie amatérskych úprav je, že zápasy si rozhodujú sami amatéri a je nereálne od laikov očakávať spoľahlivú aplikáciu niektorých pravidiel beachvolejbalu. Amatérsky výklad nastupuje najmä v oblastiach, v ktorých to pomôže priblížiť beachvolejbal amatérom (tam, kde sú pravidlá príliš „prísne“ alebo náročné a ich striktná aplikácia by mohla niekoho odradiť).

Na vybraných turnajoch (najmä kat.A alebo finále NBL) s účasťou licencovaných rozhodcov SVF môže organizátor rozhodnúť, že sa hrá podľa pravidiel bez amatérskych úprav (aj keď iba od určitej fázy). Pravidlá s profesionálnym výkladom sa môžu použiť iba ak zápas rozhoduje licencovaný rozhodca SVF a ak je možné takýmito rozhodcami obsadiť všetky zápasy od určitej fázy. Všetky zápasy tej istej fázy však musia byť odohrané podľa rovnakých pravidiel (buď s amatérskymi úpravami, alebo bez).

O výklade pravidiel, ktorý má byť použitý, budú účastníci poučení Organizátorom pred začiatkom Turnaja.

"Český servis"

Táto úprava pravidiel sa používa pri turnajoch zmiešaných dvojíc. Muž podáva na muža, resp. na ľavú alebo pravú súperovu polovicu - tú, na ktorej stojí u súpera muž. Správnosť podania vzhľadom k postaveniu posudzuje rozhodca. Ak podá muž na ženu, žena nehrá a pýta si novú loptu. Ak žena takúto loptu prijme (či už zle alebo dobre - stačí že javí záujem o hru), v hre sa pokračuje.

(späť na obsah)

5.3 Hracia lopta

V NBL 2016 sú prípustné tieto modely a produktové rady lôpt:

 • Mikasa VLS
 • Gala Smash Plus
 • Molten VBVMB Beach Master

Každý zápas NBL sa môže hrať s ktoroukoľvek z lôpt uvedených modelov či produktových radov. Podmienkou je dohoda oboch súperov, súperi musia mať k dispozícii minimálne 2 rovnaké lopty na zápas a celý zápas musí byť odohratý so zvolenou loptou (rovnakým modelom). Ak sa súperi nedohodnú inak, použijú sa lopty zabezpečené Organizátorom.

(späť na obsah)

5.4 Výška siete

Výška siete v turnajoch NBL je 2,43m v turnajoch mužov a zmiešaných dvojíc; 2,24m v turnajoch žien;

(späť na obsah)

5.5 Úprava kurtu a rozhodovanie

Víťazná dvojica upraví kurt, na ktorom dohrala a porazená rozhoduje nasledujúci zápas na tomto kurte. Dvojicu, ktorá si túto povinnosť nesplní, Organizátor napomenie. Opakované porušenie tejto povinnosti je považované za úmyselné porušenie Súťažného poriadku a môže mať za následok vylúčenie dvojice z Turnaja rovnako ako pri iných závažných porušeniach Súťažného poriadku;

(späť na obsah)

5.6 Zmena spoluhráča počas Turnaja

Zmena zloženia dvojice v priebehu turnaja sa zo žiadneho dôvodu (ani zranenia) nepripúšťa. Ak jeden z hráčov nie je schopný pokračovať v hre, dvojica v Turnaji končí. Prípadné zvyšné zápasy dvojice sú kontumované výsledkom 2-0 kontumačne. Zápasy sa kontumujú výsledkom 2-0 (15:0, 15:0) tiež v prípade, že sa dvojica z Turnaja odhlási a nie je k dispozícii náhradná dvojica;

Pre zmenu spoluhráča pred začiatkom Turnaja viď Prihlasovanie, bod 7.4 Zmeny.

(späť na obsah)

5.7 Sporné situácie

V prípade akýchkoľvek pochybností, nejasností a v sporných situáciách (okrem hry, kde rozhoduje výlučne rozhodca) rozhoduje Organizátor v zmysle princípov NBL, pravidiel plážového volejbalu a Fair play;

(späť na obsah)

5.8 Porušenie pravidiel

Organizátor si vyhradzuje právo dvojicu nepripustiť, resp. vylúčiť z prebiehajúceho turnaja, ak zistí, že dvojica porušila tento Súťažný poriadok, Podmienky NBL, zásady Fair play alebo sa správa v rozpore s dobrými mravmi. Podľa závažnosti priestupku môže Organizátor siahnuť aj po prísnejších trestoch – od radenia na koniec prihlasovacej listiny pre budúce Turnaje až po udelenie dištancu (zákaz štartu) v NBL až do odvolania;

(späť na obsah)

6. Hrací model

 • každý Turnaj pozostáva zo zápasov v skupinách (každý s každým), zápasov o umiestnenie a v pavúku - tak, aby každý odohral min. 4 zápasy
 • v skupine sa hrá minimálne na dva hrané sety do 15 (15 = posledný bod)
 • v zápasoch o umiestnenie a v pavúku je prípadný tiebreak do 15 bez stropu (o 2 body)
 • pre rovnaký počet dvojíc sa hrá podľa rovnakého modelu na každom turnaji, či v Trnave alebo vo Zvolene

(späť na obsah)

7. Prihlasovanie

Národná beachvolejbalová liga je z hľadiska účasti maximálne flexibilná. Zúčastniť sa môže ktokoľvek bez ohľadu na vek, rasu, sexuálnu orientáciu, náboženské, politické či iné presvedčenie. Najvyšším princípom je Fair Play a jedinou diskrimináciou pozitívna diskriminácia amatérov, t.j. dobrí hráči sa môžu zúčastniť tiež, ale povinne v najvyššej kategórii, aby mali amatéri priestor zahrať si nerušene na rekreačnej úrovni.

Prihlasovanie na každý turnaj je samostatné a neovplyvňuje prihlasovanie na iný turnaj. To znamená, že sa pokojne môžete prihlásiť až na posledný, trebárs dvadsiaty-štvrtý turnaj NBL, aj keď ste žiaden z doterajších nehrali.

Takisto sa môžete prihlásiť zakaždým s iným partnerom. Každý hrá s kým chce a v dlhodobom hodnotení boduje sám za seba (body dosiahnuté dvojicou sa delia v pomere 50:50). Dlhodobá súťaž sa totiž nevyhodnocuje v kategórii dvojice, ale muži a ženy (sledujú sa individuálne rebríčky mužov a žien).

(späť na obsah)

7.1 Prihlasovací formulár

 • Na turnaje NBL sa prihlasuje výlučne prostredníctvom prihlasovacieho formulára na stránke www.volley-city.sk;
 • Prihlasovanie na každý turnaj sa spúšťa spravidla v pondelok pred turnajom o 0:00h
 • Vo formulári treba úplne a pravdivo vyplniť údaje za oboch hráčov v požadovanom rozsahu
 • Prihlasovanie beží spravidla do stredy 23:59. V prípade nenaplnenej kapacity môže organizátor prihlasovanie predĺžiť.
 • Kontaktné údaje vypĺňajte pravdivo, slúžia pre komunikáciu organizátora s vami

(späť na obsah)

7.2 Neoficiálna listina

 • Ak vaše prihlásenie prebehlo úspešne, objaví sa vaša dvojica okamžite v neoficiálnej prihlasovacej listine (na webstránke pod formulárom) a dostanete tiež potvrdzovací e-mail na zadané e-mailové adresy
 • Ak sa vaša dvojica medzi prihlásenými neobjavila, skúste sa prihlásiť ešte raz, no uistite sa, že ste zadali všetky požadované informácie a zaškrtli súhlas s podmienkami NBL
 • Ak ani to nepomôže, kontaktujte svojho lokálneho organizátora NBL, mailom na (prislusne mesto)@nbl.sk (zvolen@nbl.sk, malacky@nbl.sk, rudava@nbl.sk, handlova@nbl.sk, cunovo@nbl.sk, trnava@nbl.sk, hradok@nbl.sk).

(späť na obsah)

7.3 Kapacita turnaja

 • Optimálna kapacita turnaja na jeden hrací deň je 8 dvojíc / kurt („kombinovaná kapacita“ = všetky kategórie spolu)
 • Maximálna kapacita turnaja na jeden hrací deň je 125% optimálnej kapacity
 • Ak je kapacita naplnená absolútne (hracie dni plne obsadené a ďalšie nie sú k dispozícii), zobrazí sa počas prihlasovania v neoficiálnej prihlasovacej listine čiara. Dvojice, ktoré zostanú pod čiarou aj v oficiálnej listine (môže nastať posun – po zmazaní duplicitných prihlásení, zmenách a pod.), sú pre daný turnaj náhradníkmi.
 • turnaj (A muži, A ženy, A mix, B muži, B ženy, B mix) sa hrá, ak je prihlásených aspoň 8 dvojíc. Organizátor môže výnimočne rozhodnúť o konaní turnaja aj pri nižšom počte dvojíc

(späť na obsah)

7.4 Zmeny

 • Odhlásenie z turnaja, zmenu partnera či kategórie hláste čím skôr na mail (prislusne mesto)@nbl.sk (zvolen@nbl.sk, malacky@nbl.sk, rudava@nbl.sk, handlova@nbl.sk, cunovo@nbl.sk, trnava@nbl.sk, hradok@nbl.sk)
 • V prípade zmeny partnera ide o nové prihlásenie. Staré prihlásenie sa zmaže a za čas nového prihlásenia sa považuje čas nahlásenia zmeny (e-mail)
 • Prihlásení hráči, ktorí sa neodhlásia a nedostavia na turnaj v čase prezentácie, sú pre budúce turnaje radení automaticky na koniec prihlasovacej listiny.

(späť na obsah)

7.5 Oficiálna listina

 • Priebežná (neoficiálna) listina zobrazovaná počas trvania prihlasovania je iba orientačná
 • Po skončení prihlasovania organizátor skontroluje splnenie podmienok NBL, kritéria NBL, v dôsledku čoho sa môže listina ešte zmeniť. Aj takým výrazným spôsobom, že dvojica, ktorá bola počas prihlásenia zobrazená na prvom mieste, sa vôbec nemusí objaviť v oficiálnej listine pozvaných dvojíc.
 • Prihláste sa preto, aj keď už vidíte dvojice pod čiarou! Do konca prihlasovania čiara znázorňuje kapacitu turnaja, ale neviete, koľko dvojíc nad čiarou môže vypadnúť.
 • Oficiálnu listinu (sumár prihlásených pre kategórie A, B) zverejňujeme na webe spravidla vo štvrtok pred turnajom po 12:00h
 • pri vytváraní oficiálnej listiny zo zoznamu prihlasených sa používajú tieto kritériá: 1. počet bodov v rebríčku NBL (pri rovnosti bodov počet bodov v predošlom ročníku), 2.čas prihlásenia;
 • Prípadné nezrovnalosti, zmeny, neúčasť a pod. hláste čo najskôr po zverejnení oficiálnej listiny (prislusne mesto)@nbl.sk (zvolen@nbl.sk, malacky@nbl.sk, rudava@nbl.sk, handlova@nbl.sk, cunovo@nbl.sk, trnava@nbl.sk, hradok@nbl.sk)

(späť na obsah)

7.6 Záväzný harmonogram

 • Záväzný harmonogram, t.j. časy prezentácie, prípadne rozdelenie do skupín a program zápasov (nie vždy) zverejňujeme na webe v piatok, resp. deň pred turnajom, do 12.00h.
 • Dvojice z oficiálnej prihlasovacej listiny očakávame v mieste konania turnaja v čase podľa harmonogramu za každého počasia
 • Harmonogram turnaja v prípade zlého počasia upraví Organizátor;

(späť na obsah)

7.7 Iné dôležité informácie k prihlasovaniu

Účasť na turnaji na základe neoficiálnej či oficiálnej listiny nie je právne nárokovateľná.

(späť na obsah)

8. Prezentácia

Pokiaľ nebolo súťažným riaditeľom oznámené zrušenie alebo preloženie Turnaja, prihlásení hráči sa stretávajú v mieste Turnaja a v čase stanovenom záväzným harmonogramom za každého počasia. O konaní / nekonaní / preložení Turnaja rozhoduje Organizátor v zmysle bodu 9. Ak sa prihlásená dvojica na turnaj nedostaví, alebo iným spôsobom vedome poruší Podmienky NBL, z turnaja je vylúčená a v prihlasovaní na nasledujúci turnaj môže byť zaradená na koniec prihlasovacej listiny;

(späť na obsah)

9. Hrací deň a organizačné zmeny

9.1 Hrací deň

Bežným hracím dňom je sobota, Turnaje je možné plánovať aj na nedele alebo štátne sviatky. Hrací deň každého typu a kategórie turnaja NBL je stanovený Kalendárom NBL;

(späť na obsah)

9.2 Preloženie Turnaja

Ak Organizátor rozhodne, že počasie alebo iný faktor nedovoľuje konanie turnaja v pôvodne stanovenom termíne, bude na mieste dohodnutý náhradný termín. Hráči, ktorí sa nemôžu turnaja zúčastniť v určenom náhradnom termíne, budú odhlásení (a štartovné vrátené, pokiaľ bolo zaplatené) a namiesto nich budú povolaní náhradníci v poradí podľa oficiálnej prihlasovacej listiny. V prípade nenaplnenej kapacity a dostatočného času môže byť znovu otvorené prihlasovanie (dvojice, ktoré sa prihlásili na pôvodný termín a neodhlásili sa pri dohode o náhradnom termíne, sa považujú za prihlásené a nanovo sa prihlasovať nemusia. Oproti dvojiciam prihláseným v znovuotvorenom prihlasovaní majú tieto dvojice, vrátane náhradníkov z pôvodného termínu, prednosť);

(späť na obsah)

9.3 Zrušenie Turnaja

Organizátor môže Turnaj zrušiť bez náhrady. V takom prípade vráti štartovné hráčom / dvojiciam, ktorí ho zaplatili vopred. Ak neinformuje Organizátor o zrušení Turnaja pred zverejnením oficiálnej listiny prihlásených, musí s prihlásenými nájsť náhradný termín alebo iné riešenie;

(späť na obsah)

9.4 Organizačné zmeny

O zmene hracích dní, preložení alebo zrušení Turnaja, a iných organizačných zmenách, rozhoduje Organizátor. Pokiaľ bola organizačná zmena oznámená až po zverejnení oficiálnej listiny prihlásených, Organizátor zmenu a jej súvislosti konzultuje s prihlásenými. Ak bola zmena ohlásená pred zverejnením oficiálnej listiny, takáto konzultácia nie je pre Organizátora povinná.

(späť na obsah)

10. Štartovné

10.1 Účel

Za účasť na každom Turnaji NBL sa platí štartovné, ktoré slúži predovšetkým na materiálno-technické zabezpečenie Turnaja a celej série.

(späť na obsah)

10.2 Výška

Výšku štartovného stanovuje lokálny organizátor, maximálne štartovné je 10€ / osoba. Členovia Slovenskej asociácie plážových športov (SAPŠ) majú zvýhodnené štartovné.

(späť na obsah)

10.3 Spôsob platby

O výške a spôsobe platby informuje Organizátor pred otvorením prihlasovania na Turnaj. Niektoré Turnaje môžu vyžadovať platbu štartovného bezhotovostne a vopred. Ak nie je stanovené inak, štartovné sa platí najneskôr pred začiatkom Turnaja v hotovosti.

(späť na obsah)

10.4 Vrátenie štartovného

Štartovné sa vracia len v prípade, ak bolo zaplatené, ale ešte pred začatím Turnaja rozhodne Organizátor o jeho preložení alebo zrušení (viď bod 9.). Akonáhle sa turnaj čo len jedným zápasom začne, musí byť odohraný s prihlásenými účastníkmi bez vrátenia štartovného.

(späť na obsah)

11. Bodovanie

 • Na každom (kvalifikačnom) turnaji NBL sa hrá o body do rebríčka podľa nižšieuvedenej stupnice
 • Všetky turnaje sú z hľadiska bodovania rovnocenné
 • Každý účastník NBL je podľa získaných bodov vedený v individuálnom rebríčku NBL (mužov, resp. žien)
 • Každý sa môže zúčastniť ľubovoľného počtu turnajov NBL, ale do konečného rebríčka sa každému počítajú iba 3 jeho najlepšie výsledky
 • Rebríčky sa uzavrú po poslednom kvalifikačnom turnaji
 • Rebríčky slúžia pre kvalifikáciu do finálového turnaja NBL - majstrovstiev SR amatérov v plážovom volejbale.

(späť na obsah)

11.1 Bodovanie (kvalifikačných) turnajov NBL

Pre kvalifikačné turnaje NBL sa používa táto bodovacia stupnica:

Umiestnenie v turnaji kategórie Dvojica Jednotlivec

Dostupné kategórie

A B body body podľa hodnoty formy
1. miesto
200 100 Kto sa dlhodobo umiestňuje v tomto pásme, toho parameter forma radí do kategórie A
2.
196 98
3.
194 97
4.
192 96

1. miesto 180 90

2. 176 88

3. 174 87

4. 172 86
5. 170 85 Kto sa dlhodobo umiestňuje v tomto pásme, toho parameter forma radí do kategórie B (má na výber B aj A kategóriu v najbližšom turnaji NBL)
6. 166 83
7. 164 82
8. 162 81
9. 5. 150 75
10. 6. 146 73
11. 7. 144 72
12. 8. 142 71
13. 9. 130 65
14. 10. 126 63
15. 11. 124 62
16. 12. 122 61
17. 13. 110 55
18. 14. 106 53
19. 15. 104 52
20. 16. 102 51
21. 17. 96 48
22. 18. 94 47
23. 19. 92 46
24. 20. 90 45
25. 21. 88 44
26. 22. 86 43
27. 23. 84 42
28. 24. 82 41
29. 25. 80 40
30. 26. 78 39
31. 27. 76 38
32. 28. 74 37
33. 29. 72 36
34. 30. 70 35
35. 31. 68 34
36. 32. 66 33
37. 33. 64 32
38. 34. 62 31
39. 35. 60 30
40. 36. 58 29
41. 37. 56 28
42. 38. 54 27
43. 39. 52 26
44. 40. 50 25
45. 41. 48 24
46. 42. 46 23
47. 43. 44 22
48. 44. 42 21
49. 45. 40 20
50. 46. 38 19
51. 47. 36 18
52. 48. 34 17
53.
49. 32 16
54. 50. 30
15
55. 51. 28 14
56. 52. 26 13
57. 53. 24 12
58. 54. 22 11
59. 55. 20 10
60. 56. 18 9
61. 57. 16 8
62. 58. 14 7
63. 59. 12 6
64. 60. 10 5
61. 8 4
62. 6 3
63. 4 2
64. 2 1

11.2 Umiestnenia neuvedené v tabuľke

Pre umiestnenia, ktoré nie sú uvedené v tejto tabuľke, najmä pri väčších skupinách bez rozlíšenia poradia (napr. 5.-8. alebo 9.-16.miesto), sa použijú body zodpovedajúce najnižšiemu miestu obsiahnutému v skupine umiestnených.

Príklady:

 • Všetkým dvojiciam umiestneným na miestach 5.-8. v kategórii A budú pridelené body ako za 8.miesto v A (162 bodov)
 • Všetkým dvojiciam umiestneným na miestach 5.-8. v kategórii B budú pridelené body ako za 8.miesto v B (142 bodov)
 • Platí aj pre netypické skupiny (začínajúce párnym umiestnením), napr. za 8.-11. miesto v A turnaji dostane každá dvojica body prislúchajúce 11.miestu (144 bodov)
 • Obdobne pre všetky ostatné možné umiestnenia.

(späť na obsah)

11.3 Redukované bodovanie

Ak sa odohral Turnaj s menšou účasťou než 8 dvojíc, použije sa redukované bodovanie. To znamená, že za Turnaj budú pridelené body podľa tabuľky bodovania kvalifikačných turnajov (pozri 11.1), ale takým spôsobom, že sa zoznam umiestnených naviaže na stupnicu od 8. miesta odspodu. T.j. dvojica umiestnená ako posledná v tomto Turnaji dostane body ako za 8.miesto, predposledná ako za 7.miesto atď. Platí pre obe kategórie A aj B a pre oba typy turnajov (mix aj muži/ženy).

(späť na obsah)

12. Nasadzovanie

Do kvalifikačných turnajov NBL, ako aj do finálového turnaja NBL, sú hráči nasadzovaní podľa kombinovanej formy dvojice (forma hráča 1 + forma hráča 2). Pri rovnosti bodov rozhoduje počet bodov v konečnom rebríčku NBL 2015.

(späť na obsah)

13. Podmienky NBL

Každý účastník sa zaväzuje dodržiavať tieto Podmienky NBL (svoj súhlas potvrdzuje pri prihlásení na turnaj):

I. účastník sa oboznámil so Súťažným poriadkom NBL a zaväzuje sa ho dodržiavať;

II.  v zmysle § 11 zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov organizátorovi NBL - občianskemu združeniu Slovenská asociácia plážových športov (SAPŠ) so sídlom Podzámska 28, 949 11 Nitra, IČO: 42426502 poskytuje účastník NBL súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré dobrovoľne poskytuje združeniu SAPŠ v rozsahu kontaktných údajov ako účastník NBL výlučne pre účely súvisiace s organizáciou NBL a v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko, fotografia za účelom vytvorenia Profilu hráča na internetových stránkach www.volley-city.sk a www.nbl.sk. Združenie SAPŠ sa zaväzuje, že s osobnými údajmi hráčov nebude nakladať a zaobchádzať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi a najmä, že neposkytne osobné údaje tretím osobám, s výnimkou prípadov, keď mu povinnosť sprístupniť hráčove osobné údaje ukladá zákon (napr. v trestnom konaní, daňovom konaní a pod.);

III. fotografie a iné elektronické záznamy (video, zvukový záznam) vyhotovené počas turnajov NBL, ako i práva k nim, sú výlučným majetkom SAPŠ. Organizátor smie tieto záznamy a práva k nim využívať za účelom propagácie NBL a plážového volejbalu v súlade so Stanovami SAPŠ. Účastník sa týmto zrieka akýchkoľvek práv k fotografiám či iným elektronickým záznamom vyhotovených počas turnajov NBL a berie na vedomie, že v prípade použitia jeho fotografie či iného elektronického záznamu v súlade s týmto článkom a Stanovami SAPŠ  nemôže žiadať finančnú kompenzáciu;

IV. účastník NBL sa zaväzuje znášať prípadné škody na majetku Organizátora alebo areálu dejiska NBL, ktoré spôsobí svojou činnosťou;

V. účastník NBL je povinný dodržiavať platné predpisy na úseku požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a prevádzkový poriadok areálu dejiska NBL;

VI. Organizátor si vyhradzuje právo dvojicu nepripustiť, resp. vylúčiť z prebiehajúceho turnaja, ak zistí, že dvojica porušila tieto Podmienky, Súťažný poriadok NBL, zásady Fair play alebo sa správa v rozpore s dobrými mravmi. Podľa závažnosti priestupku môže Organizátor siahnuť aj po prísnejších trestoch – od radenia na koniec prihlasovacej listiny pre budúce Turnaje až po udelenie dištancu (zákaz štartu) v NBL až do odvolania;

VII. každý účastník, ktorý obdrží tričko NBL, sa zaväzuje v tomto tričku odohrať minimálne 1 turnaj. Platí obdobne aj pre iné reklamné predmety a ich použitie na reklamné a marketingové účely;

(späť na obsah)

Turnaje 2017

Všetky turnaje »

Správy SITA

Všetky správy »
SITA

Partneri

Regina ImportStaropramen COOLX beachMikasaGROTTOiMATESport Areal PatronkaSITASlovak Sport TVMY novinyUNILIGA.sk