UNILIGA

Majstrovstvá SR amatérov - súťažný poriadok

O B S A H

1. Majstrovstvá SR amatérov v plážovom volejbale
1.1 Štatút
1.2 Vlastníctvo a práva
1.3 Organizátor
1.4 Forma
1.5 Kategórie
1.6 Riadenie súťaže
1.7 Komunikácia
2. Právo účasti
2.1 Volejbalová a beachvolejbalová (B/V) špička
2.2 Amatéri
2.3 Kritérium NBL
2.4 Kontrola
3. Minimálny štandard
4. Pravidlá
4.1 Hlavné pravidlo
4.2 Pravidlá hry
4.3 Hracia lopta
4.4 Výška siete
4.5 Úprava kurtu a rozhodovanie
4.6 Zmena spoluhráča počas Majstrovstiev
4.7 Sporné situácie
4.8 Porušenie pravidiel
5. Hrací model
6. Prihlasovanie
6.1 Prihlasovací formulár
6.2 Neoficiálna listina
6.3 Kapacita turnaja
6.4 Zmeny
6.5 Oficiálna listina
6.6 Divoké karty
6.7 Záväzný harmonogram
6.8 Iné dôležité informácie k prihlasovaniu
7. Prezentácia
8. Hrací deň a organizačné zmeny
8.1 Hrací deň
8.2 Preloženie turnaja
8.3 Zrušenie turnaja
8.4 Organizačné zmeny
9. Štartovné
9.1 Účel
9.2 Výška
9.3 Spôsob platby
9.4 Vrátenie štartovného
10. Podmienky účasti

SÚŤAŽNÝ PORIADOK

1. Majstrovstvá SR amatérov v plážovom volejbale

1.1 Štatút

Majstrovstvá SR amatérov v plážovom volejbale (ďalej len “Majstrovstvá”) je turnaj v plážovom volejbale organizovaný od roku 2009 so súhlasom Slovenskej volejbalovej federácie (SVF), pričom status amatéra (a právo účasti hráča v boji o titul Majstra SR amatérov v plážovom volejbale) sa posudzuje podľa Kritéria NBL.

1.2 Vlastníctvo a práva

Vlastníkom Majstrovstiev SR amatérov v plážovom volejbale (ďalej len “Majstrovstvá”) a všetkých súvisiacich práv je občianske združenie 1.ABC Nitra (IČO 42118808), so sídlom Novomeského 10, 94911 Nitra.

1.3 Organizátor

1.ABC Nitra môže organizovať Majstrovstvá vo svojom mene, alebo organizáciou Majstrovstiev poveriť alebo udeliť súhlas na ich organizáciu inému subjektu.

1.4 Forma

Majstrovstvá sú organizované ako samostatný turnaj (nie dlhodobá súťaž). Vyvrcholenie (finálový turnaj) dlhodobej súťaže môže mať status Majstrovstiev za predpokladu splnenia podmienok podľa čl. 1.3

1.5 Kategórie

Majstrovstvá sa organizujú ako mužský a ženský turnaj, od roku 2016 aj v kategórii zmiešané dvojice.

1.6 Riadenie súťaže

Majstrovstvá sa riadia predovšetkým týmto Súťažným poriadkom, zásadami Fair play a v prípade nedostatočnej úpravy pokynmi súťažného riaditeľa, ktorý musí byť pre každý ročník Majstrovstiev jednoznačne a vopred identifikovaný.

(súťažný riaditeľ Majstrovstiev 2017: Michal Ivan, volejbal@saps.sk.)

1.7 Komunikácia

Ohľadom Majstrovstiev komunikuje Organizátor dvoma spôsobmi:

 • prostredníctvom internetových platforiem, ktoré určí pred začiatkom prihlasovania (Majstrovstvá 2017: webstránka www.volley-city.sk, FB stránka Slovenskej asociácie plážových športov, FB stránka Volley-city.sk, FB event)
 • priamo s účastníkmi Majstrovstiev prostredníctvom kontaktov, ktoré na seba uviedli v prihlasovacom formulári.

(späť na obsah)

2. Právo účasti

Právo účasti má každá dvojica, ktorá sa riadne prihlási a pozostáva z amatérov (Kritérium NBL). Účasť jedného hráča v 2 kategóriách je povolená, ale na vlastné riziko: Organizátor pri stanovovaní hracieho modelu hľadí okrem iného na to, aby si každý dostatočne zahral. Tento dobrý princíp sa v prípade hráča prihláseného do 2 kategórií môže otočiť proti nemu a nemusí byť schopný pokračovať v hre, napríklad zo zdravotných dôvodov. Výsledkom môže byť skreč a nešťastný spoluhráč či napriek postupu nespokojní protihráči.

2.1 Volejbalová a beachvolejbalová (B/V) špička

Za B/V špičku považuje Organizátor všetkých:

 • volejbalistov / volejbalistky na extraligovej súpiske pre poslednú sezónu (pre Majstrovstvá 2017 obe sezóny, ktoré zasahujú rok 2017: 2016/17 & 2017/18) *
 • beachvolejbalistov / beachvolejbalistky s účasťou v hlavnej súťaži niektorého z turnajov Majstrovstiev SR (kategórie A a Elite) v ostatnej a aktuálnej sezóne (pre Majstrovstvá 2017: iba sezóna 2017) *

* platí obdobne pre najvyššie zahraničné volejbalové a beachvolejbalové súťaže

Hráči B/V špičky sa nemôžu uchádzať o titul majstra SR amatérov. Majstrovstiev SR amatérov, sa môžu zúčastniť len amatéri, t.j. verejnosť okrem B/V špičky.

2.2 Amatéri

Všetci účastníci, ktorí nie sú považovaní za B/V špičku (t.j. široká verejnosť mínus B/V špička), majú pre Majstrovstvá status amatéra, a ako amatéri spĺňajú základný predpoklad účasti.

2.3 Kritérium NBL

Kritérium NBL je kritériom, ktoré určuje hranicu medzi B/V špičkou a amatérmi v NBL (2008-2011 Nitrianska beachová liga, od 2012 Národná beachvolejbalová liga). Za účelom určenia statusu amatéra používa Organizátor Majstrovstiev Kritérium NBL.

2.4 Kontrola

Pre zjednodušenie orientácie a kontroly spracováva Organizátor v zmysle Kritéria NBL zoznam hráčov a hráčok, ktorí sú v danom ročníku (momente) považovaní za B/V špičku. Tento zoznam 100%-ne pokrýva súťaže v SR. Hráčov a hráčky pôsobiacich v zahraničných súťažiach posudzuje Organizátor obdobne, je však nereálne udržiavať zoznam pre volejbalové a beachvolejbalové súťaže vo všetkých krajinách. Preto ak medzi prihlásenými vidíte niekoho, kto je v zmysle Kritéria NBL považovaný za B/V špičku, upozornite na to Súťažného riaditeľa (volejbal@saps.sk). Ten je povinný takýto podnet preveriť a urobiť maximum pre dodržanie Kritéria NBL.

(späť na obsah)

3. Minimálny štandard

Majstrovstvá sú turnajom minimálne štandardu NBL, so zvýraznenými výnimkami.

Každý účastník dostane minimálne:

 • 1 bagetu
 • 1,5l min. vody
 • 4 zápasy (1 zápas = min. 2 hrané sety do 15)
 • body do rebríčka NBL - netýka sa Majstrovstiev
 • v prípade umiestnenia na 1.-3. mieste vecné odmeny v hodnote min. 10€ / 3.m. - v prípade Majstrovstiev sú alternatívou k vecným odmenám prize money minimálne v uvedenej hodnote

(späť na obsah)

4. Pravidlá

4.1 Hlavné pravidlo

Každý účastník Majstrovstiev rešpektuje tento Súťažný poriadok, rozhodnutia Organizátora, výroky rozhodcov, pravidlá plážového volejbalu, zásady Fair play a ostatných účastníkov Majstrovstiev. Hrací model, bodovanie a úprava výkladu pravidiel plážového volejbalu pre Majstrovstvá sú výlučne v kompetencii Organizátora a účastník sa zaväzuje rozhodnutia Organizátora v tomto zmysle rešpektovať;

4.2 Pravidlá hry

V Majstrovstvách platia pravidlá beachvolejbalu s niekoľkými amatérskymi úpravami:

 1. akékoľvek prsty cez = bod pre súpera
 2. akýkoľvek druhý úder prstami (prihrávka spoluhráčovi) je dobrý
 3. pri mixe platí tzv. český servis!

Zmena v pravidlách beachvolejbalu od roku 2015: dotyk hráča so sieťou v oblasti medzi anténkami počas akcie hrania s loptou je opäť chyba (v r.2014 bol chybou iba dotyk s hornou páskou)

Dôvodom aplikácie amatérskych úprav je, že zápasy si rozhodujú sami amatéri a je nereálne od laikov očakávať spoľahlivú aplikáciu niektorých pravidiel beachvolejbalu. Amatérsky výklad nastupuje najmä v oblastiach, v ktorých to pomôže priblížiť beachvolejbal amatérom (tam, kde sú pravidlá príliš „prísne“ alebo náročné a ich striktná aplikácia by mohla niekoho odradiť).

V prípade účasti licencovaných rozhodcov (min. SVF) môže organizátor rozhodnúť, že sa hrá podľa pravidiel bez amatérskych úprav (aj keď iba od určitej fázy). Pravidlá s profesionálnym výkladom sa môžu použiť iba ak zápas rozhoduje licencovaný rozhodca (min. SVF) a ak je možné takýmito rozhodcami obsadiť všetky zápasy od určitej fázy. Všetky zápasy tej istej fázy však musia byť odohrané podľa rovnakých pravidiel (buď s amatérskymi úpravami, alebo bez).

O výklade pravidiel, ktorý má byť použitý, budú účastníci poučení Organizátorom pred začiatkom Majstrovstiev.

"Český servis"

Táto úprava pravidiel sa používa pri turnajoch zmiešaných dvojíc. Muž podáva na muža, resp. na ľavú alebo pravú súperovu polovicu - tú, na ktorej stojí u súpera muž. Správnosť podania vzhľadom k postaveniu posudzuje rozhodca. Ak podá muž na ženu, žena nehrá a pýta si novú loptu. Ak žena takúto loptu prijme (či už zle alebo dobre - stačí že javí záujem o hru), v hre sa pokračuje.

4.3 Hracia lopta

O hracej lopte Majstrovstiev rozhoduje Organizátor (Majstrovstvá 2017: Mikasa VLS 300)

4.4 Výška siete

Výška siete je 2,43m v kategóriách muži a zmiešané dvojice; 2,24m v kategórii ženy;

4.5 Úprava kurtu a rozhodovanie

Víťazná dvojica upraví kurt, na ktorom dohrala a porazená rozhoduje nasledujúci zápas na tomto kurte. Dvojicu, ktorá si túto povinnosť nesplní, Organizátor napomenie. Opakované porušenie tejto povinnosti je považované za úmyselné porušenie Súťažného poriadku a môže mať za následok vylúčenie dvojice z Majstrovstiev rovnako ako pri iných závažných porušeniach Súťažného poriadku;

4.6 Zmena spoluhráča počas Majstrovstiev

Zmena zloženia dvojice v priebehu turnaja sa zo žiadneho dôvodu (ani zranenia) nepripúšťa. Ak jeden z hráčov nie je schopný pokračovať v hre, dvojica na Majstrovstvách končí. Prípadné zvyšné zápasy dvojice sú kontumované výsledkom 2-0 kontumačne. Zápasy sa kontumujú výsledkom 2-0 (15:0, 15:0) tiež v prípade, že sa dvojica z Majstrovstiev odhlási a nie je k dispozícii náhradná dvojica;

Pre zmenu spoluhráča pred začiatkom Majstrovstiev viď Prihlasovanie, bod 6.4 Zmeny.

4.7 Sporné situácie

V prípade akýchkoľvek pochybností, nejasností a v sporných situáciách (okrem hry, kde rozhoduje výlučne rozhodca) rozhoduje Organizátor v duchu tohto Súťažného poriadku, pravidiel plážového volejbalu a Fair play;

4.8 Porušenie pravidiel

Organizátor si vyhradzuje právo dvojicu nepripustiť, resp. vylúčiť z prebiehajúceho turnaja, ak zistí, že dvojica porušila tento Súťažný poriadok, zásady Fair play alebo sa správa v rozpore s dobrými mravmi. Podľa závažnosti priestupku môže Organizátor siahnuť aj po prísnejších trestoch – od radenia na koniec prihlasovacej listiny pre budúce Turnaje až po udelenie dištancu (zákaz štartu) na Majstrovstvách až do odvolania;

(späť na obsah)

5. Hrací model

Hrací model stanovuje výlučne Organizátor, pričom sa snaží dodržať tieto zásady:

 • každý Turnaj pozostáva zo zápasov v skupinách (každý s každým, povinné), zápasov o umiestnenie a v pavúku (nepovinné) - tak, aby každý odohral min. 4 zápasy
 • v skupine sa hrá minimálne na dva hrané sety do 15 (15 = posledný bod)
 • v zápasoch o umiestnenie a v pavúku (ak sa hrajú) je prípadný tiebreak do 15 bez stropu (o 2 body)
 • systém nasadenia do Majstrovstiev musí byť známy pred spustením prihlasovania (Majstrovstvá 2017: dvojice sa nenasadzujú, ale žrebujú)
 • nehrá sa o body, iba o titul majstra SR amatérov v plážovom volejbale a prize money, príp. vecné odmeny.

(späť na obsah)

6. Prihlasovanie

6.1 Prihlasovací formulár

 • Na Majstrovstvá sa prihlasuje výlučne prostredníctvom online prihlasovacieho formulára (Majstrovstvá 2017: webstránka www.volley-city.sk);
 • Začiatok a koniec prihlasovania určuje Organizátor (Majstrovstvá 2017: začiatok prihlasovania 13.12.2017, ukončenie 27.12.2017). V prípade nenaplnenej kapacity môže organizátor prihlasovanie predĺžiť.
 • Vo formulári treba úplne a pravdivo vyplniť údaje za oboch hráčov v požadovanom rozsahu
 • Uistite sa, že kontaktné údaje sú vyplnené správne - slúžia pre komunikáciu Organizátora s vami

6.2 Neoficiálna listina

 • Ak vaše prihlásenie prebehlo úspešne, objaví sa vaša dvojica okamžite v neoficiálnej prihlasovacej listine (na webstránke pod formulárom) a dostanete tiež potvrdzovací e-mail na zadané e-mailové adresy
 • Ak sa vaša dvojica medzi prihlásenými neobjavila, skúste sa prihlásiť ešte raz, no uistite sa, že ste zadali všetky požadované informácie a zaškrtli súhlas s Podmienkami
 • Ak ani to nepomôže, kontaktujte Organizátora, mailom na volejbal@saps.sk.

6.3 Kapacita turnaja

Záväznú kapacitu Majstrovstiev určuje Organizátor buď ako kombinovanú kapacitu (za všetky kategórie spolu) alebo za každú kategóriu jednotlivo (Majstrovstvá 2017: mix 16 dvojíc, muži 12 dvojíc, ženy 12 dvojíc, kombinovaná kapacita za všetky kategórie spolu: 40 dvojíc), pričom prihliada na tieto princípy:

 • Optimálna kapacita turnaja na jeden hrací deň je 8 dvojíc / kurt
 • Maximálna kapacita turnaja na jeden hrací deň je 125% optimálnej kapacity
 • Ak je kapacita naplnená absolútne (hracie dni plne obsadené a ďalšie nie sú k dispozícii), zobrazí sa počas prihlasovania v neoficiálnej prihlasovacej listine čiara. Dvojice, ktoré zostanú pod čiarou aj v oficiálnej listine (môže nastať posun – po zmazaní duplicitných prihlásení, zmenách a pod.), sú pre daný turnaj náhradníkmi.
 • kategória sa hrá, ak je prihlásených aspoň 8 dvojíc. Organizátor môže výnimočne rozhodnúť o konaní turnaja v určitej kategórii aj pri nižšom počte dvojíc

6.4 Zmeny

 • Odhlásenie z turnaja, zmenu partnera či kategórie hláste čím skôr na mail volejbal@saps.sk
 • V prípade zmeny partnera ide o nové prihlásenie. Staré prihlásenie sa zmaže a za čas nového prihlásenia sa považuje čas nahlásenia zmeny (e-mail)
 • Prihlásení hráči, ktorí sa neodhlásia a nedostavia na turnaj v čase prezentácie, sú pre budúce turnaje radení automaticky na koniec prihlasovacej listiny.

6.5 Oficiálna listina

 • Priebežná (neoficiálna) listina zobrazovaná počas trvania prihlasovania je iba orientačná
 • Po skončení prihlasovania organizátor skontroluje splnenie Podmienok podľa Súťažného poriadku Majstrovstiev, Kritéria NBL, v dôsledku čoho sa môže listina ešte zmeniť. Aj takým výrazným spôsobom, že dvojica, ktorá bola počas prihlásenia zobrazená na prvom mieste, sa vôbec nemusí objaviť v oficiálnej listine pozvaných dvojíc.
 • Prihláste sa preto, aj keď už vidíte dvojice pod čiarou! Do konca prihlasovania čiara znázorňuje kapacitu turnaja, ale neviete, koľko dvojíc nad čiarou môže vypadnúť.
 • Oficiálnu listinu zverejňujeme na webe spravidla v deň nasledujúci po uzavretí prihlasovania po 12:00h
 • kritériá, ktoré rozhodujú pri vytváraní oficiálnej listiny zo zoznamu prihlasených, určuje Organizátor (Majstrovstvá 2017: jediným kritériom je čas prihlásenia);
 • Prípadné nezrovnalosti, zmeny, neúčasť a pod. hláste čo najskôr po zverejnení oficiálnej listiny mailom na volejbal@saps.sk

6.6 Divoké karty

 • Organizátor môže udeliť divokú kartu len dvojici zloženej z amatérov.
 • Na každú začatú sedmičku prihlásených disponuje Organizátor jednou divokou kartou (platí pre každú kategóriu Majstrovstiev samostatne)
 • Organizátor sa o použití a počte divokých kariet rozhoduje primárne podľa počtu prihlásených – divokými kartami dopĺňa počet účastníkov na optimálny z hľadiska hracieho modelu Majstrovstiev. Udelenie divokej karty je výlučnou kompetenciou Organizátora.

6.7 Záväzný harmonogram

 • Záväzný harmonogram, t.j. časy prezentácie, prípadne rozdelenie do skupín a program zápasov (nie vždy) zverejňuje Organizátor na webe najneskôr v deň pred turnajom, do 12.00h.
 • Dvojice z oficiálnej prihlasovacej listiny očakáva Organizátor v mieste konania Majstrovstiev a v čase podľa harmonogramu za každého počasia
 • Harmonogram Majstrovstiev v prípade zlého počasia upraví Organizátor;

6.8 Iné dôležité informácie k prihlasovaniu

Účasť na Majstrovstvách na základe neoficiálnej, oficiálnej listiny či divokej karty nie je právne nárokovateľná.

(späť na obsah)

7. Prezentácia

Pokiaľ nebolo súťažným riaditeľom oznámené zrušenie alebo preloženie Majstrovstiev, prihlásení hráči sa stretávajú v mieste konania a v čase stanovenom záväzným harmonogramom za každého počasia. O konaní / nekonaní / preložení Majstrovstiev rozhoduje Organizátor v zmysle čl. 8. Ak sa prihlásená dvojica na turnaj nedostaví, alebo iným spôsobom vedome poruší Podmienky podľa tohto Súťažného poriadku, z turnaja je vylúčená a v prihlasovaní na nasledujúce Majstrovstvá môže byť zaradená na koniec prihlasovacej listiny;

(späť na obsah)

8. Hrací deň a organizačné zmeny

8.1 Hrací deň

Hracie dni Majstrovstiev stanovuje Organizátor (Majstrovstvá 2017: sobota 30.12.2017);

8.2 Preloženie turnaja

Ak Organizátor rozhodne, že počasie alebo iný faktor nedovoľuje konanie Majstrovstiev v pôvodne stanovenom termíne, bude na mieste dohodnutý náhradný termín. Hráči, ktorí sa nemôžu turnaja zúčastniť v určenom náhradnom termíne, budú odhlásení (a štartovné vrátené, pokiaľ bolo zaplatené) a namiesto nich budú povolaní náhradníci v poradí podľa oficiálnej prihlasovacej listiny. V prípade nenaplnenej kapacity a dostatočného času môže byť znovu otvorené prihlasovanie (dvojice, ktoré sa prihlásili na pôvodný termín a neodhlásili sa pri dohode o náhradnom termíne, sa považujú za prihlásené a nanovo sa prihlasovať nemusia. Oproti dvojiciam prihláseným v znovuotvorenom prihlasovaní majú tieto dvojice, vrátane náhradníkov z pôvodného termínu, prednosť);

8.3 Zrušenie turnaja

Organizátor môže Majstrovstvá zrušiť bez náhrady. V takom prípade vráti štartovné hráčom / dvojiciam, ktorí ho zaplatili vopred. Ak neinformuje Organizátor o zrušení Majstrovstiev pred zverejnením oficiálnej listiny prihlásených, musí s prihlásenými nájsť náhradný termín alebo iné riešenie;

8.4 Organizačné zmeny

O zmene hracích dní, preložení alebo zrušení Majstrovstiev, a iných organizačných zmenách, rozhoduje Organizátor. Pokiaľ bola organizačná zmena oznámená až po zverejnení oficiálnej listiny prihlásených, Organizátor zmenu a jej súvislosti konzultuje s prihlásenými. Ak bola zmena ohlásená pred zverejnením oficiálnej listiny, takáto konzultácia nie je pre Organizátora povinná.

(späť na obsah)

9. Štartovné

9.1 Účel

Za účasť na Majstrovstvách sa platí štartovné, ktoré slúži predovšetkým na materiálno-technické zabezpečenie Majstrovstiev.

9.2 Výška

Výšku štartovného stanovuje Organizátor pred spustením prihlasovania. Členovia Slovenskej asociácie plážových športov (SAPŠ) majú zvýhodnené štartovné.

(Majstrovstvá 2017: štartovné 13€ / osoba, člen SAPŠ 10€)

9.3 Spôsob platby

O výške a spôsobe platby informuje Organizátor pred otvorením prihlasovania na Turnaj. Niektoré Turnaje môžu vyžadovať platbu štartovného bezhotovostne a vopred. Ak nie je stanovené inak, štartovné sa platí najneskôr pred začiatkom Turnaja v hotovosti. (Majstrovstvá 2017: štartovné sa platí vopred - musí byť pripísané na účet Organizátora najneskôr 27.12.2017!).

9.4 Vrátenie štartovného

Štartovné sa vracia len v prípade, ak bolo zaplatené, ale ešte pred začatím Majstrovstiev rozhodne Organizátor o jeho preložení alebo zrušení (viď čl. 8.). Akonáhle sa turnaj čo len jedným zápasom začne, musí byť odohraný s prihlásenými účastníkmi bez vrátenia štartovného.

(späť na obsah)

10. Podmienky účasti

Každý účastník Majstrovstiev sa zaväzuje dodržiavať tieto Podmienky (svoj súhlas potvrdzuje pri prihlásení na turnaj):

I. účastník sa oboznámil so Súťažným poriadkom a zaväzuje sa ho dodržiavať;

II. v zmysle § 11 zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov Organizátorovi Majstrovstiev 2017 - občianskemu združeniu Slovenská asociácia plážových športov (SAPŠ) so sídlom Podzámska 28, 949 11 Nitra, IČO: 42426502 poskytuje účastník Majstrovstiev súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré dobrovoľne poskytuje združeniu SAPŠ v rozsahu kontaktných údajov ako účastník Majstrovstiev výlučne pre účely súvisiace s organizáciou Majstrovstiev a v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko, fotografia za účelom vytvorenia Profilu hráča na webstránke www.volley-city.sk. Združenie SAPŠ sa zaväzuje, že s osobnými údajmi hráčov nebude nakladať a zaobchádzať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi a najmä, že neposkytne osobné údaje tretím osobám, s výnimkou prípadov, keď mu povinnosť sprístupniť hráčove osobné údaje ukladá zákon (napr. v trestnom konaní, daňovom konaní a pod.);

III. fotografie a iné elektronické záznamy (video, zvukový záznam) vyhotovené počas Majstrovstiev, ako i práva k nim, sú výlučným majetkom SAPŠ. Organizátor smie tieto záznamy a práva k nim využívať za účelom propagácie Majstrovstiev a plážového volejbalu v súlade so Stanovami SAPŠ. Účastník sa týmto zrieka akýchkoľvek práv k fotografiám či iným elektronickým záznamom vyhotovených počas Majstrovstiev a berie na vedomie, že v prípade použitia jeho fotografie či iného elektronického záznamu v súlade s týmto článkom a Stanovami SAPŠ nemôže žiadať finančnú kompenzáciu;

IV. účastník Majstrovstiev sa zaväzuje znášať prípadné škody na majetku Organizátora alebo areálu dejiska Majstrovstiev, ktoré spôsobí svojou činnosťou;

V. účastník NBL je povinný dodržiavať platné predpisy na úseku požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a prevádzkový poriadok areálu dejiska Majstrovstiev;

VI. Organizátor si vyhradzuje právo dvojicu nepripustiť, resp. vylúčiť z prebiehajúceho turnaja, ak zistí, že dvojica porušila tieto Podmienky, Súťažný poriadok Majstrovstiev, zásady Fair play alebo sa správa v rozpore s dobrými mravmi. Podľa závažnosti priestupku môže Organizátor siahnuť aj po prísnejších trestoch – od radenia na koniec prihlasovacej listiny pre budúce Majstrovstvá až po udelenie dištancu (zákaz štartu) na Majstrovstvách či iných podujatiach Organizátora až do odvolania;

VII. každý účastník, ktorý obdrží tričko, sa zaväzuje v tomto tričku odohrať minimálne 1 zápas. Platí obdobne aj pre iné reklamné predmety a ich použitie na reklamné a marketingové účely;

(späť na obsah)

 

Hitparáda volejlinkov

Všetky »
Kontrolný reťazec

Partneri

Regina ImportStaropramen COOLX beachMikasaGROTTOiMATESport Areal PatronkaSITASlovak Sport TVMY novinyUNILIGA.sk